Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stravovací řád

 

STRAVOVACÍ ŘÁD  PLATNÝ OD 5.5.2017

Vyplývá ze:

Zákon č.561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č.17/2015

Vyhláška č.84/2005 Sb. o závodním stravování a č.94/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a č.274/2003 novela zákona

 

Zájemci o stravování ve školní jídelně budou přihlášeni až po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování podepsanou zákonnými zástupci. A dále podepsaným stravovacím řádem. Veškeré změny týkající se stravovacího řádu budou vyvěšeny ve školní jídelně na nástěnkách a na internetových stránkách.

Provoz školní jídelny

1) Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka nebo je-li v jídelně přítomen pedagogický dozor.

2) Školní jídelna vaří 2 hlavní jídla a jednu polévku-vždy možno objednat či odhlásit do 6:00 v den výdeje oběda. Pokud se na daný oběd přihlásí malý počet strávníků, což je do 15 obědů, nebude tento oběd školní jídelnou realizován a strávníci, kteří se na tento oběd přihlásili, budou školní jídelnou automaticky přehlášeny na zbylý oběd, který požaduje většina strávníků.

3) Výdej obědů je určen podle rozvrhu školy. Doba výdeje obědů je od 11,30 do 13,45 hodin.  Po dohodě s vedením školní jídelny je možné stanovit i jinak.

4) Strava se vydává prostřednictvím čipů. Cena čipu je 115 Kč. Platnost čipu je po celou dobu školní docházky. Pokud strávník čip ztratí nebo zapomene doma, je mu vydán v pokladně školní jídelny náhradní lístek na stravu, který odevzdá nepoškozený u výdejního okénka.

Ztrátu nebo poškození čipu je nutné okamžitě hlásit v pokladně ŠJ. Čip se zablokuje, tím nebude mít pro neoprávněnou osobu žádný význam.

Vydáváme jen 3x za sebou náhradní lístek, potom si musí strávník zakoupit nový čip! 

Prodejní hodiny v pokladně denně od 11.30 do 13,30 hod.

5) Jídelna má dvě odběrná místa (školní jídelna + jídelna pro veřejnost). Před odběrem stravy je třeba provést záznam do terminálu. Po odebrání stravy se automaticky provede záznam do paměti počítače. Opakovaný výběr stravy u obou výdejních míst je zablokován.

6) Při onemocnění strávníka, má strávník právo si oběd vyzvednout první den nepřítomnosti do vlastní nádoby v době od 11:30 – 12:00 hod. Jídlo vydané do jídlonosičů je určené k okamžité spotřebě. Další dny nepřítomnosti je strávník (zákonný zástupce) obědy povinen odhlásit. Pokud tak neučiní má školní jídelna povinnost požadovat po zákonných zástupcích plnou cenu oběda. Toto usnesení platí i pro zaměstnance škol a školských zařízení. V případě zájmu o odebrání obědů je nutné uhradit jeho plnou cenu. Viz. ceník  vyvěšený ve školní jídelně nebo na internetových stránkách.

7) Upozornění - povinností zákonných zástupců je nahlásit poslední týden v srpnu nebo začátkem září, kdy dítě na stravování  v daném školním roce nastoupí, pozor toto platí každý školní rok.

- telefonicky 326 733 066, 730 595 643

- osobně

- emailem (sjzizkova@seznam.cz) nutno uvést jméno + třídu dítěte

8) Případné změny ve stravovacím řádu

Se stravovacím řádem školní jídelny jsou seznamováni všichni strávníci při zahájení stravování. O změnách ve stravovacím řádu jsou zákonní zástupci informováni a veškeré nové informace jsou uváděny na internetových stránkách školní jídelny (www.sjzizkova.cz) a i přímo ve školní jídelně na informativních nástěnkách.

9) Veškeré náměty, dotazy a připomínky hlaste ředitelce školní jídelny.

10) Strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky školní jídelny.

11) Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Pokud pravidla nedodržují, budou po předchozím upozorněním  ze stravování vyloučeni!

12) Při úmyslném poškození zařízení školní jídelny nebo stolního nádobí po vyčíslení škody budeme částku vymáhat na zákonných zástupcích.

13) Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozírající dozor ředitelce školní jídelny, která zajistí první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se ředitelka školní jídelny s ředitelkou školy o sepsání „Záznamu o školním úrazu.“

14) Provozní doba:

      provozní doba ŠJ                                                 od 6,00 do 14,30 hod.

      provozní doba pokladny                                      od 11,30 do 13,30 hod.

      výdej stravy pro žáky za dozoru pedagogů            od 11,30 do 13,45 hod.

      výdej stravy pro cizí strávníky                                   od 12,00 do 13,45 hod.

      výdej stravy do jídlonosičů                                        od 11,30 do 12,00 hod.

15) Dietní stravování ve školní jídelně:Naše školní jídelna poskytuje dietní stravování a to zejména dietu s omezením lepku. Školní jídelna se řídí vyhláškou č.17/2015. Školní jídelna vše metodicky konzultuje s nutriční terapeutkou, která je členkou asociace nutričních sester. Pokud vaše dítě tímto omezením trpí, je nutné doložit lékařskou zprávu spolu se seznamem omezení potravin a vše odevzdat v kanceláři ředitelky školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování stravy

Odhlášení i přihlášení strávníka je možné i v den výdeje oběda a to vždy do 6:00 hod.

emailem, internetem, sms, telefonicky, osobně

Uvádějte vždy: jméno + příjmení + třídu + změny

KONTAKTY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Emailová adresa: sjzizkova@seznam.cz,

Internetové stránky: www.sjzizkova.cz

Telefonní čísla: 326 733 066, 730 595 643

Platba stravného

je možné provádět prostřednictvím:

* převodu z účtu

* hotovostně

Zájemci o stravování budou přihlášeni až po odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky ke stravování. Tato přihláška se nemusí obnovovat, pokud nenastane z Vaší strany nějaká změna.

NEBUDE-LI PROVEDENA ÚHRADA STRAVNÉHO V TERMÍNU: NENÍ JÍDELNA POVINNÁ STRAVOVÁNÍ POSKYTOVAT

                a/Platba z účtu banky – bezhotovostní

číslo účtu školní jídelny: 2300882630/2010 FIO BANKA

* Úhrada stravného bude prováděna srážkou vždy 20. den v měsíci nebo nejbližší pracovní den. Pokud platba neproběhne, musíte částku uhradit hotově nebo zasláním na účet naší banky, jinak jsme nuceni strávníka odhlásit.

                b/Platba hotovostní – na pokladně ŠJ

*Stravné uhradíte v pokladně ŠJ poslední týden každého měsíce na následující  měsíc.

 

 

 

 

 

Andrea Suchomelová Linhartová                                                                          

ředitelka školní jídelny                                                                

V Mladé Boleslavi dne 5.5.2017

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontakt

Školní jídelna Žižkova 1327/III
příspěvková organizace
Mladá Boleslav

326 733 066, 730 595 643

sjzizkova@seznam.cz